Darmowa dostawa od 40,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin i Dane Osobowe

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
dla Konsumentów

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.zkom.pl prowadzony jest przez firmę ForPhone Sp. z. o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą w przy ul. Przasnyskiej 6b, 01-756 Warszawa, REGON: 380184451, NIP: 1182173473, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000730676.

 

§ 1
Wprowadzenie

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu (zdefiniowanego w § 2 poniżej) przez Klientów będących Konsumentami oraz prawa i obowiązki Sklepu w stosunku do tych osób. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna dla korzystania ze Sklepu, a w szczególności dla złożenia zamówienia.

 2. Kontakt z administratorem może nastąpić korespondencyjnie na adres Usługodawcy (zdefiniowany w § 2 poniżej), pocztą e-mail na adres: sklep@zkom.pl lub telefonicznie pod nr 22 257 05 55.

 3. Usługi Sklepu są świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U 2016, poz. 1030).

 4. Osoby korzystające ze Sklepu zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu.

§ 2
Definicje

 1. Następujące wyrażenia pisane w Regulaminie wielką literą, będą miały znaczenie nadane im poniżej:

  1. Administrator – administratorem Sklepu jest Usługodawca;

  2. Usługodawca - Firma ForPhone Sp. z. o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą w przy ul. Przasnyskiej 6b, 01-756 Warszawa, REGON: 380184451, NIP: 1182173473, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.Kontakt: 22 257 05 05, adres e-mail: sklep@zkom.pl.

  3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U 2016 poz. 380 ze zmianami), która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu § 4 ust. 4 Regulaminu ;

  4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  5. Produkty – wszelkie rzeczy ruchome, jakie są oferowane przez Usługodawcę i które mogą być zamówione przez Klientów za pośrednictwem Sklepu,

  6. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.zkom.pl prowadzony przez Usługodawcę;

  7. Regulamin – niniejszy regulamin;

  8. Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Klient może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży oraz dokonywać innych czynności przewidzianych przez Usługodawcę;

  9. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia;

  10. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Produktów uzewnętrzniona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie), precyzująca ponadto Produkt mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru oraz formę płatności ceny za Produkt.

  11. Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta stanowiący integralną część Regulaminu, dostępny na stronie Sklepu;

  12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Klientem a Usługodawcą (kupującym i sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827 ze zmianami). Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz postanowienia Regulaminu oraz zaakceptowanych przez Klienta klauzul. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;

  13. Usługa - usługa świadczona Klientowi nieodpłatnie przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umożliwiająca wybór i zakup Produktów od Usługodawcy, lub - jeżeli Klient wyraził na to zgodę - usługa dostarczania Klientowi Newslettera;

  14. Newsletter - informacje, w tym informacje o promocjach i informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzące od Usługodawcy, wysyłane Klientowi za jego zgodą, drogą elektroniczną, przez Usługodawcę.

 2. Definicje w liczbie pojedynczej mają takie samo znaczenie w przypadku ich użycia w liczbie mnogiej, o ile co innego nie wynika z kontekstu.

§ 3
Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:

  1. posiadanie urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne, w tym komputera stacjonarnego, komputera przenośnego, tabletu;

  2. dostęp do sieci Internet;

  3. adres poczty e-mail;

  4. przeglądarka internetowa:

   1. Internet Explorer w wersji MSIE 6.x lub nowszej,

   2. Firefox w wersji 7.x lub nowszej,

   3. Opera wersja 22 lub nowsza

   4. Chrome – każda wersja,

   5. Safari 5.1.7

  5. Rozdzielczość ekranu – minimalnie 800 x 600, optymalnie 1024 x 768, ekran o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.

 2. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

§ 4
Dostęp do Sklepu

 1. Rejestracja jest bezpłatna i następuje poprzez stronę internetową https://zkom.pl/pl/client-new.html?register. Dla pozytywnego zakończenia procesu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail oraz hasło. 

 2. Logowanie następuje poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła wybranego podczas rejestracji.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego (kompletnego) wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony i jest nieodpłatna.

 4. Klient jest zobowiązany przestrzegać prawa. Nie wolno korzystać ze Sklepu w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem, Polityką Prywatności.

 5. Klient jest zobowiązany do:

  1. korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu,

  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Klient nie był adresatem,

  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

  4. niepodawania danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich.

 6. Dostęp do Sklepu, a w szczególności adres e-mail użyty do rejestracji oraz hasło przypisane są do danego Klienta. Klient nie może udostępniać swojego konta innym osobom.

 7. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim. Umowy Sprzedaży zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Klienta, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy uważane są za zawarte w imieniu Klienta i mają moc wiążącą wobec tego Klienta. Nie ogranicza to jednak praw Klienta wynikających z Regulaminu oraz obowiązujących przepisów, w szczególności prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 8. Klientowi przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług (usunięcia Konta Klienta) w każdym czasie i z każdej przyczyny z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu należy przesłać w formie papierowej lub elektronicznej na adres Usługodawcy wskazany w § 1 pkt 2 powyżej.

 9. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług (usunięcia Konta Klienta) z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta lub osoby trzecie korzystające z jego Konta postanowień niniejszego Regulaminu. Usługodawca przesyła oświadczenie o wypowiedzeniu na adres e-mail lub adres zamieszkania Klienta wskazany przez niego przy rejestracji.

§ 5
Działalność Sklepu

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe.

 2. Ceny Produktów wskazane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT należny w wysokości na dzień zawarcia Umowy Sprzedaży), o ile wyraźnie nie wskazano inaczej oraz wyrażone są w walucie polskiej.

 3. Sklep umożliwia zamawianie Produktów 24 godziny na dobę, z wyłączeniem okresów przerw technicznych i konserwacyjnych.

 4. Terminy i sposoby zapłaty:

  1. przedpłata – płatność przed odbiorem przesyłki:

   1. Przelew online - za pośrednictwem serwisu iMoje lub na jeden z rachunków bankowych Sklepu:

    1. mBank: 34 1140 2004 0000 3102 7923 3020,

  2. za pobraniem - płatność gotówką przy odbiorze przesyłki.

 5. Płatności obsługiwane są przez następujące podmioty:
      Spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.
      Spółka PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935,
 6. Umowa sprzedaży na odległość zostaje zawarta w chwili złożenia zamówienia (w przypadku opcji wysyłki za pobraniem) lub po dokonaniu przedpłaty za pośrednictwem jednej z dostępnych na stronie Sklepu platform płatniczych (w pozostałych przypadkach).

 7. Sklep dostarcza Produkty wyłącznie na terenie Polski. Produkty są wysyłane w ciągu 24 godzin (w dni robocze)roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży w sposób i na adres wskazany w formularzu zamówienia. Czas transportu Produktów zależny jest od wybranej metody dostawy.

 8. Informacja na temat kosztów przesłania Produktów znajduje się na stronie https://zkom.pl/pl/terms/wysylka-14.html

 9. W przypadku, gdy zamówienie jest niekompletne lub zawiera nieprawidłowe dane, Usługodawca zastrzega sobie prawo do uprzedniej weryfikacji zamówienia poprzez kontakt z Klientem za pośrednictwem wskazanego przez niego nr telefonu lub adresu e-mail. Realizacja takiego zamówienia zostaje wstrzymana do czasu uzupełnienia lub zmiany zamówienia przez Klienta.

 10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację Zamówienia, o zaistniałej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta, podając przyczynę wstrzymania realizacji Zamówienia oraz przewidywany termin realizacji. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z Zamówienia/odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień w stosunku do Klientów nie wykonujących lub naruszających Regulamin. O zaistniałej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta, podając przyczynę odmowy realizacji Zamówienia oraz dokonać zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Produktów (w przypadku dokonania przedpłaty).

 12. Promocje cenowe obowiązują w okresie i warunkach wskazanych każdorazowo przy promocyjnym Produkcie na stronie internetowej Sklepu. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej przy produkcie objętym promocją, promocje nie podlegają łączeniu, zaś promocja trwa do godziny 23:59 ostatniego dnia obowiązywania promocji.

 13. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Produktu. W szczególności wygląd Produktu na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktu wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Produktu. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta.

 14. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Usługodawcy (sprzedawcy).

§ 6
Własność intelektualna

 1. Sklep oraz Produkty, jak również utwory (w tym zdjęcia i opisy), znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie zamieszczone na stronie www.zkom.pl podlegają ochronie, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 666 ze zmianami), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1410 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 Nr 128, poz. 1402 ze zmianami).

 2. Podmiotem wyłącznie uprawnionym do strony internetowej www.zkom.pl jest Usługodawca. Majątkowe prawa autorskie do treści, w tym zdjęć i opisów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych zamieszczonych na tejże stronie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Sklepie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych na stronie www.zkom.pl, Klienci nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów (w tym zdjęć lub opisów) lub baz danych.

 4. Żadna z zamieszczonych na stronie www.zkom.pl treści lub utworów, w tym zdjęć lub opisów, ani ich części, nie może być kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, utrwalana, ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie i przy użyciu żadnych środków lub nośników, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Bez ww. zgody zabronione jest także rozpowszechnianie opracowań treści zamieszczonych na tejże stronie.

 5. Bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, Klienci mogą korzystać ze strony www.zkom.pl oraz utworów (w tym zdjęć i opisów) oraz baz danych na niej zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego (niekomercyjnego) przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest modyfikowanie, zarobkowe zwielokrotnianie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Sklepu lub jego części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, jak również dopuszczanie się jakichkolwiek innych czynności mogących naruszyć prawa autorskie jakichkolwiek osób.

 6. Wszelkie naruszenia praw autorskich lub praw własności przemysłowej podlegają sankcjom przewidzianym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie prawo własności przemysłowej, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kodeksie cywilnym oraz w Kodeksie karnym.

§ 7
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest firma ForPhone Sp. z. o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Przasnyskiej 6b, 01-756 Warszawa.

 2. Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych Klientów odbywało się zgodnie z prawem.

 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług, zgodnie z § 4 pkt 4 Regulaminu, w tym umożliwienia Klientowi logowania się na swoje konto;

 2. złożenia zamówienia, zawarcia i zrealizowania Umowy Sprzedaży, w tym dokonania płatności, zrealizowania wysyłki towaru;

 3. przechowywania na koncie Klienta informacji o zawartych przez niego Umowach Sprzedaży oraz przysługujących mu w związku z tym uprawnieniach (reklamacje, roszczenia gwarancyjne);

 4. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów. Marketing jest prowadzony w szczególności poprzez wysyłanie ofert handlowych na podany przez Klienta adres e-mail, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie tego rodzaju korespondencji;

 5. korzystania z prowadzonej przez Administratora usługi wysyłania newslettera na podany adres e-mail, o ile Klient wyraził zgodę na otrzymywanie tego rodzaju korespondencji.

 6. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. ("Bank") w związku z:

a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

7. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 

8. przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

 

    III.Dane osobowe Klienta są przetwarzane wyłącznie w celach, na które Klient wyraził zgodę lub jeżeli takie uprawnienie wynika z odrębnych przepisów prawa.

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, którymi mogą być: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi pocztowe, podmioty świadczące usługi kurierskie, oraz:

   1. ING Bank Śląski S.A.
   2. Twisto Polska Sp. z o.o.
   3. PayLane Sp. z o.o.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez czas:

  1. trwania umowy o świadczenie Usług, tj. do czasu usunięcia Konta Klienta zgodnie z § 4 pkt 9 i 10 powyżej;

  2. przez czas niezbędny do wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz przez okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych;

  3. istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Klient wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym oraz cofnie zgody na przesyłanie niezamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną;

  4. obowiązywania zgody na otrzymywanie newslettera, do czasu jej cofnięcia (wypisania się z newslettera).

 1. Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

 2. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (w tym w odniesieniu do usługi przesyłania newslettera), Klient może w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, wysyłając e-maila do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, Klient może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu.

 1. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zaś od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania materiałów marketingowych, w tym newslettera oraz zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług oraz Umowy Sprzedaży, w tym złożenia zamówienia.

 2. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta określa Polityka Prywatności.

 

§ 8
Pliki cookies

 1. Sklep może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka, tj. pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika), które służą identyfikacji przeglądarki oraz przechowywania informacji o procesie logowania podczas korzystania z Sklepu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

 2. Sklep korzysta także z Google Analytics - usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa cookies w celu umożliwienia Sklepowi przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania ze Sklepu przez użytkownika (łącznie z jego adresem IP) będą przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Sklepu przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

 3. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych w Sklepie.

 

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ze zmianami) Klientom przysługuje tzw. prawo do namysłu polegające na możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. Prawo to wygasa z upływem terminu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki przez Klienta lub osobę uprawnioną do odbioru przesyłki, przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

 2. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, Klient powinien złożyć Usługodawcy na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie należy przesłać na adres pocztowy Usługodawcy (ForPhone Sp. z. o. o. Spółka Komandytowa, ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa) w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z Produktem. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie oświadczenia przed upływem tego terminu. W przypadku wysyłania oświadczenia pocztą, o zachowaniu terminu do wysłania oświadczenia świadczy data stempla pocztowego.

 3. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Jednakże, jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 4. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Konsument ma obowiązek na swój koszt zwrócić Produkt Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy nadanie Produktu przed jego upływem.

 6. Konsument jest zobowiązany ponieść tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Produkty dostępne w Sklepie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą – przesyłką listową lub w paczce.

 7. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej), chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkty od Klienta.

 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 9. Prawo odstąpienia od umowy opisane powyżej nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

  1. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  4. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części e zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. zawartej w drodze aukcji publicznej.

 

§ 10
Odpowiedzialność Usługodawcy za wady Produktów

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Produkty bez wad wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi Produktu będącymi w jego posiadaniu.

 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.

 3. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Usługodawcę przy zawarciu umowy, a Usługodawca sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

 4. W razie wątpliwości na równi z zapewnieniem Usługodawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

 5. Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Usługodawcę lub osobę trzecią, za którą Usługodawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Usługodawcy.

 6. Produkt ma wadę prawną, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 7. Klienci mogą również skorzystać z uprawnień przysługujących im z tytułu gwarancji udzielonej przez Usługodawcę (lub producenta). Informacja o udzieleniu gwarancji w odniesieniu do danego Produktu jest podana w jego opisie. Skorzystanie z uprawnień z tytułu gwarancji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klientów z tytułu rękojmi.

 8. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do odpowiedzialności Usługodawcy za wady Produktów stosuje się przepisy art. 556 – 576 oraz 577-581 ustawy Kodeks cywilny.

§ 11
Procedura reklamacyjna

 1. Przed odbiorem przesyłki Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W razie wykrycia uszkodzenia przy odbiorze przesyłki, Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.

 2. Po zalogowaniu się na swoje Konto Klient ma możliwość zapoznania się zapisywanymi tam informacjami o dokonanych przez niego zakupach wraz z datą sprzedaży, numerem zamówienia oraz informacją, czy i do kiedy przysługuje na dany Produkt gwarancja. Dane te są podstawą do uwzględnienia roszczeń dotyczących zwrotu Produktu lub podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Po upływie ważności gwarancji, obowiązywania rękojmi lub po upływie terminu 30 dni od daty zakupu Produktu wygasają odpowiednio uprawnienia z gwarancji, rękojmi oraz prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 3. Zachęcamy do skorzystania z kreatora reklamacji, który znacznie ułatwi przekazanie informacji wymaganych do jej zrealizowania.
  Po zalogowaniu się na swoje konto należy przejść do zakładki ZAMÓWIENIA I DOSTĘPNE ŚRODKI - ZREALIZOWANE, następnie należy kliknąć w odnośnik 'zobacz', aby przejść do szczegółów zamówienia. Na dole strony widoczny będzie przycisk 'Zgłoś reklamację'. Następnie należy postępować zgodnie ze wskazówkami kreatora.

 4. Wszelkie reklamacje dotyczące wad Produktów należy zgłaszać Usługodawcy listownie wraz z reklamowanym Produktem na adres: Przasnyska 6B 01-756 Warszawa z dopiskiem: „Reklamacja”. Kontakt w sprawie reklamacji może następować również drogą elektroniczną na adres: sklep@zkom.pl lub telefonicznie w dni robocze w godzinach: 9-17 pod numerem: 22 257 05 55 (koszt połączenia według taryfy operatora).

 5. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać Usługodawcy droga elektroniczną na adres: sklep@zkom.pl.

 6. Jeżeli informacje zawarte w reklamacji będą niewystarczające, Usługodawca niezwłocznie wystąpi o ich uzupełnienie. Reklamacja dotycząca wady Produktu powinna zostać dołączona do zwracanego Produktu.

 7. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 8. Usługodawca informuje ponadto, że spory związane z rozpatrywaniem reklamacji i dochodzenia roszczeń, przed skierowaniem ich do sądu powszechnego, mogą być rozpatrywane przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej. Składając wniosek o rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny, konsument nie ma obowiązku uiszczania wpisu sądowego. Wyrok sądu polubownego oraz ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego. Wniosek do Inspekcji Handlowej o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 9. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny. W przypadku złożenia przez Klienta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sklep nie ma obowiązku korzystać z pozasądowych metod jej rozwiązywania.

§ 12
Zużyty sprzęt elektroniczny

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495), Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Sklepu, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o dostarczenie użytego sprzętu na adres Usługodawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru ze Sklepu.

 2. Administrator Sklepu zarejestrowany jest w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska pod numerem E0018071WZ, co można sprawdzić na stronie http://rzseie.gios.gov.pl/.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie jest związany żadnym kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206 ze zmianami).

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności:

  1. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U 2016, poz. 1030);

  2. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ze zmianami);

  3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U 2016 poz. 380 ze zmianami);

  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L 119/1.

 3. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

 4. Na podstawie art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

 INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH USŁUGI "KUP Z TWISTO"


W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) ForPhone Sp. z. o. o. Spółka Komandytowa (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca
właścicielem domeny internetowej zkom.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana
danych osobowych.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ForPhone Sp. z. o. o. Spółka komandytowa, dane kontaktowe - numer telefonu: 22 257 05 05, adres e-mail: sklep@zkom.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować pisząc na adres pocztowy: ForPhone Sp. z. o. o. Spółka Komandytowa ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail – sklep@zkom.pl.
 3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. realizacja umowy/zlecenia.
  2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
   1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  3. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 4. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: -archiwizacja danych.
 5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. ING Bank Śląski S.A.
  2. Twisto Polska sp. z o.o.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3,tj.:
  1. Do czasu odwołania zgody przez klienta
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych.
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
 10. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 

 

Regulamin obowiązuje w stosunku do wszystkich umów zawartych od dnia 10-05-2018 r.

Załącznik nr 2 - wzór wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny pobierz

 

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixelpixelpixelpixel